+48 604 168 620
87-100 Toruń
ul. Broniewskiego 4, lok.24

Przystanek Bobaska


Projekt pn. "Przystanek Bobaska - przystanek szczęścia dzieci i rodziców" polega na utworzeniu i funkcjonowaniu żłobka "Przystanek Bobaska" mieszczącego się w Toruniu w województwie kujawsko - pomorskim.

Projekt jest realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.4, Poddziałanie 8.4.1.

W żłobku zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) 30 dzieci z Torunia i powiatu toruńskiego (w tym niepełnosprawnych).

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w celu ułatwienia godzenia życia rodzinnego i kariery zawodowej 30 mieszkańców Torunia w okresie 1 styczeń 2019 - 31 grudzień 2020.

Realizacja projektu pozwoli na wzrost aktywności zawodowej 30 kobiet (grupa docelowa), wśród nich:
- 20 kobiet - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
- 10 kobiet - osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty i produkty:
Produkty:
1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 30
2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 30
Rezultaty:
1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu - 20
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 10
3. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 30

 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Lider to Żłobek "Przystanek Bobaska" Monika Walczak z siedzibą w Toruniu,

ul. Kochanowskiego 19-21 A. Partner to PROSPERUS Aleksandra Wągrowska z siedzibą w Toruniu, ul. Broniewskiego 4, lok. 24.


Wartość całkowita projektu wynosi 1 671 540 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 420 809 złotych.

 

Informacji o wolnych miejscach w żłobku udziela Monika Walczak - Dyrektor żłobka, tel. 793 387 333.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu Lidera i w biurze projektu Partnera.